Пречистване на водите с пречиствателни системи

Пречиствателната станция е технологичен прогрес наложил се на пазара в резултат замърсяванията на водите. С тяхна помощ ползата от водата се покачва до нива годни за удовлетворяване на питейните нужди на населението.

Преди да бъде включена във водопроводната мрежа водите по повърхността на реки, езера и язовири подлежат на процеси като избистряне, обезцветяване, хлориране, омекотяване, обезсоляване, дезодориране. Отделените води преминават през целия процес на технологични дейности и преработки, за да бъдат отстрани всички вредните въздействия към природната и околната среда. Техниките за пречистване са механични, химични, биохимични и физикохимични и зависят, както от количеството замърсяване, типа замърсяване и нивата на пречистване.

По видове пречиствателните станции се делят на песъкозадържатели, чиято роля е да улавят и задържат минералните примеси. Такива са стъкло, въглища, пясък и други едри частици.

Биофилтри са утайката в активно състояние. Тя се използва предимно за пречистване на производствени, битови и индустриални отпадъчни води. Нужното количество кислород за едно протичане от биохимичните процеси се подсигурява от въздуха и в резултат на изкуствена или естествена вентилация.

Питейна вода става отпадъчна, след като се замърси с естествени и синтетични микробиологични елементи, които произлизат в резултат от човешки дейности или търговски и промишлени източници.

Отпадъчните води попадащи в канализационните системи и пречиствани от пречиствателните станции могат да са придружени с повърхностни, подземните или дъждовни води. Пречистването на замърсените води в пречистващи системи е необходимо, за запазване здравето и околната среда.

Отпадъчни води от битовите и не битовите източници се генерират. Дъждовните води се отнасят към пречиствателните системи за отпадъчни води, които често съдържат пестициди и торове от селскостопанското преработване, частици от преминаването на водите по улици и площади и други замърсители в околната среда.

В резултат от различните си свойства не битови замърсени води, трябва да се разглеждат по отделно, да се сравняват по видове и да се третират по специален начин.

В групата на не битови източници на мръсни води се нареждат индустриалните и търговските предприятия. По закон е отредено те да бъдат адекватно пречиствани от съдържащите ги замърсители. Към тях се отнасят токсични химикали и тежки метали, а те задължително се преработват, преди да попаднат в общинската канализационна система.

Прилагането на локални пречиствателни станции е добра и навременна алтернатива, която спира вредното действие на замърсените води.

Интегрираният подход за управление на ресурса вода и защитата от замърсяването са в основата за изграждането на един по-чист и защитен свят.