Изследвания на водите

Нова култура и методи за откриване причините на множество заболявания са в центъра на редица провеждани изследвания над питейните води. В някои от провежданите проучвания става ясно, че повечето от бактерии открити в инсталациите на чешмяната вода са от невинен произход. Според други става ясно, че бактерията Legionella може да причини Легионерска болест. Бактериологично изследване на водни проби с конвенционален метод показва, че бактерията Legionella, не е патогенен. Затова изследователите разработват специфичен метод за улавянето на Legionella pneumophila, а откриването става на база ДНК техники, които могат да бъдат използвани, за да се определи дали и как Legionella pneumophila присъства в рамките на 4 часа след приема на водата.

Специалните анализи на Legionella бактерии във водните системи позволяват и да стане ясно, дали наличието на Legionella, съществува в различните източници на вода, в инсталациите и да бъдат взети навременни и превантивни мерки.

Досегашните опити не могат да покажат до колко безвредни са видовете на бактерията във водата. Реално типовете и подтиповете й са повече от 50 различни видове Legionella бактерии. Последните изследвания показват, че повечето от бактерията Legionella намерени във водните инсталации са от невинен вид. Този вид никога не е причинява случаи на болести.

В лаборатории са проведени и множество други опити, които да представят и потенциала на патогенната форма на Legionella, а това неминуемо обяснява и защо трябва да бъдат взети мерки за почистване на инсталациите. Първият и количествен молекулярно биологичен състав на Legionella има за цел да покаже как се развива бактерията в рамките на по-дълъг период от 7 до 10 дни. Изследователите разработват молекулярно биологичен метод на базата на реално време PCR (полимеразна верижна реакция). Процедурата, която се използва Q-PCR и анализираните резултати на Legionella pneumophila, свидетелстват за наличие във водата и в рамките на 4 часа. В тази реакция PCR, характерната част на ДНК усилва забележимо количеството си. Методът на Q-PCR открива всички Legionella pneumophila в ДНК, дори в случаите, когато произхожда от мъртви бактерии. За правилното интерпретиране на резултатите от анализа се изисква информация за управление и дезинфекция на водите. Методът на Q-PCR може да се използва като бърз начин за откриване и анализ на водни проби. Когато резултатите покажат отрицателни стойности, мерки за по-нататъшно действие не са необходими. При положителен резултат се стига до повторни изследвания, чрез нов метод за отглеждане е необходимо, още в същия ден.

Пречистване на водите с пречиствателни системи

Пречиствателната станция е технологичен прогрес наложил се на пазара в резултат замърсяванията на водите. С тяхна помощ ползата от водата се покачва до нива годни за удовлетворяване на питейните нужди на населението.

Преди да бъде включена във водопроводната мрежа водите по повърхността на реки, езера и язовири подлежат на процеси като избистряне, обезцветяване, хлориране, омекотяване, обезсоляване, дезодориране. Отделените води преминават през целия процес на технологични дейности и преработки, за да бъдат отстрани всички вредните въздействия към природната и околната среда. Техниките за пречистване са механични, химични, биохимични и физикохимични и зависят, както от количеството замърсяване, типа замърсяване и нивата на пречистване.

По видове пречиствателните станции се делят на песъкозадържатели, чиято роля е да улавят и задържат минералните примеси. Такива са стъкло, въглища, пясък и други едри частици.

Биофилтри са утайката в активно състояние. Тя се използва предимно за пречистване на производствени, битови и индустриални отпадъчни води. Нужното количество кислород за едно протичане от биохимичните процеси се подсигурява от въздуха и в резултат на изкуствена или естествена вентилация.

Питейна вода става отпадъчна, след като се замърси с естествени и синтетични микробиологични елементи, които произлизат в резултат от човешки дейности или търговски и промишлени източници.

Отпадъчните води попадащи в канализационните системи и пречиствани от пречиствателните станции могат да са придружени с повърхностни, подземните или дъждовни води. Пречистването на замърсените води в пречистващи системи е необходимо, за запазване здравето и околната среда.

Отпадъчни води от битовите и не битовите източници се генерират. Дъждовните води се отнасят към пречиствателните системи за отпадъчни води, които често съдържат пестициди и торове от селскостопанското преработване, частици от преминаването на водите по улици и площади и други замърсители в околната среда.

В резултат от различните си свойства не битови замърсени води, трябва да се разглеждат по отделно, да се сравняват по видове и да се третират по специален начин.

В групата на не битови източници на мръсни води се нареждат индустриалните и търговските предприятия. По закон е отредено те да бъдат адекватно пречиствани от съдържащите ги замърсители. Към тях се отнасят токсични химикали и тежки метали, а те задължително се преработват, преди да попаднат в общинската канализационна система.

Прилагането на локални пречиствателни станции е добра и навременна алтернатива, която спира вредното действие на замърсените води.

Интегрираният подход за управление на ресурса вода и защитата от замърсяването са в основата за изграждането на един по-чист и защитен свят.